Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art.23 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 - tekst jednolity ze zm.) uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym kwestionariuszu w związku z nauką w szkole do publikacji zdjęć osiągnięć i promocji szkoły oraz do kontaktów mailowych i telefonicznych ze szkołą.

Jednocześnie oświadczają, że zostali poinformowani o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawienia.

 

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o. o. wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) - w dalszej części: RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 78, zwana dalej Administratorem.

Dane Państwa Administrator przetwarza w następujących celach:

- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- oferowania Państwu produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące (partnerów), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit.b,

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w punkcie 2. Ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wskazana w punkcie 1 jest prawem nadrzędnym Administratora wobec Państwa interesów, praw i wolności i nie podlega prawu do wniesienia sprzeciwu.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:

- dla celu nr 1 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.

- dla celu nr 2 okres ten ustalony jest na 5 lat od czasu ostatniej Państwa aktywności związanej z udzieloną zgodą.

- dla celu nr 3 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia

 

Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Państwa dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania lub umów międzynarodowych jak Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP 16/2016 mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook).

 

Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

Państwa dane pozyskane zostały bezpośrednio poprzez wyrażenie zgody w serwisach internetowych lub na podstawie umowy wyrażając zgodę na udostępnienie danych osobowych swoich lub dzieci.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług realizowanych przez Administratora na podstawie praw lub uzyskanych zgód.

 

W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:

drogą elektroniczną na adres: szkola@akrobatykapoznan.pl, albo drogą listową na adres: ul. Słowiańska 78, 61-664 Poznań

Inspektor Ochrony Danych

.................................................

ul. ............................................, Poznań